Příspěvek na dopravu

Příspěvek na dopravu

Oddíl přispívá svým členům na náklady spojené zejména s aktivní závodní činností. 

Všeobecné podmínky

 • žádost musí být podána dostatečně PŘED AKCÍ a započetím cesty
 • žádost se podává výhradně prostřednictvím FORMULÁŘE níže
 • žádost SCHVALUJE předseda oddílu nebo osoba zastupující a jím pověřená
 • žádost obsahuje VYČÍSLENÍ jednotkových a celkových nákladů s popisem v poznámce k akci
 • vyúčtování akce je nutné předložit hospodářce oddílu BEZODKLADNĚ, nejpozději do 3 týdnů po skončení akce
 • pokud oddíl zajišťuje na akci dopravu společným prostředkem, individuální doprava se nepovoluje
 • žadatel o příspěvek je povinen si počínat vždy HOSPODÁRNĚ a eticky
 • Oddíl si vyhrazuje právo odmítnout proplacení akce nebo dílčí položky, a to i schválené
 • porušením uvedených pravidel veškeré nároky žadatele padnou

Nenárokové položky

 • Cestovné
 • Startovné
 • Výjimečně další náklady (účastnický poplatek, ubytování) 

Upřednostněné akce

 • Mistrovské soutěže a ligové soutěže družstev s nominací
 • Školení a doškolení aktivních trenérů a rozhodčích
 • Další soutěže a akce se posuzují individuálně (umocňuje výkonnost, morálka, aktivity v oddílu a stav čerpání rozpočtové položky)

Vyúčtování musí obsahovat:

 • Schválení žádosti (postačí kopie mailu)
 • dokument Hromadné vyúčtovaní cestovních výloh
 • v případě cesty vlastním vozem je nezbytné doložit předem velký TP k vozidlu (u služebních vozidel je třeba doložit navíc dokument Souhlas zaměstnavatele/provozovatele k soukromému užívání vozidla)
 • dokument Doklad o provedené činnosti

Formuláře k vyzvednutí v kanceláři Oddílu nebo v sekci Ke stažení. Řádně vyplněné dokumenty se odevzdají v kanceláři oddílu, žadatel na místě připojí podpis, nebo odešle podepsané doporučeně poštou.

Formulář žádosti12. 2. 2019