Členské příspěvky na rok 2021, solidarita a uznání

Členské příspěvky na rok 2021, solidarita a uznání

Vážení členové,
rád bych poděkoval všem ohledně plateb příspěvků a vyjádřil své uznání za pochopení situace. Přidám pár slov ke správnému vnímání členských příspěvků. Občasné ohlasy k výši a platbám totiž svědčí o nepochopení naší spolkové činnosti. Spory kolem příspěvků uvnitř TJ nevedeme, ani s tvrdými oponenty interních pravidel nechceme zavádět, je to interní věc, kterou řešíme v rámci valných hromad, trenérských schůzek a pravomocí voleného výboru oddílu.
Sportovní příprava v T.J. je zpravidla pro všechny členy velmi ekonomicky výhodná, nebyl dosud žádný rok takový, že by člen hradil skutečné náklady. Pro představu, reálný náklad na jednoho člena atletického oddílu je v současnosti průměrně 15 tis. Kč ročně. Co tato celková částka obsahuje a kryje? Obsahuje soutěžní poplatky, cestovné, stravné, pronájmy, správu sokolského areálu, mzdy zaměstnanců, odměny závodníků a trenérů, administrativní a soutěžní poplatky, rozhodčí, nezbytnou techniku, náčiní, nářadí atd. Finanční detail je předkládán Valné hromadě vždy jednou ročně. Členský příspěvek tedy činí zhruba třetinu, proto je nazýván správně “příspěvkem”. S postupem času a věku člena příspěvek klesá, kopíruje pokles soutěžních aktivit a vyžadované péče. Někteří členové příspěvek mylně vnímají jako stoprocentní poplatek za službu, nepřímo to tak z občasné korespondence nebo reakcí vyplývá. Pokud by tomu tak bylo, na člena/mládežníka průměrně trénujícího třikrát týdně, po odečtení slev na sportovní prohlídku se jedná o částku lehce převyšující 20 Kč za jednu tréninkovou jednotku/člena? Spočítal jsem to dobře? Je rok 2021? Dvacet korun na tréninkovou jednotku včetně nájmů, energií, odměn, no zkrátka všech nákladových položek včetně soutěží.
Člen spolku se k členství přihlašuje dobrovolně a tím souhlasí se stanovami. Členství mimo jiné zaniká i písemným oznámením. Členství ani trénink neumíme kouskovat na měsíce kdy je zavřeno, pak otevřeno. To v našem spolku opravdu není možné, příspěvek je roční, stejně jako většina našich závazků. V těch několika reakcích se objevilo porovnávání. Pokud některé oddíly nabízí z příspěvků slevy, možná proto, že se jejich činnost zcela zastavila, ale spíše nad tématem doporučuji komplexní zamyšlení. Například jestli hrubé náklady na člena jsou v takovém klubu srovnatelné, zda-li tréninky mají stejnou frekvenci a hodinovou dotaci, má-li takový oddíl/klub trenéry s patřičnou specializací, trenérskou kvalifikací, jestli se oddíl podílí na jejich vzdělání nebo zda se podílí i na kvalitní sportovní prohlídce každého člena, přispívá-li na soutěže sportovců stoprocentně, je-li stejný roční objem startů a soutěží jako u nás atd. Jestli zkrátka toto srovnání hodnotí srovnatelné.
Trenérskou péči poskytujeme dobrovolně, stejně jako vlastní členství je dobrovolné. Po letech soutěžních se zkrátka určitý typ jednotlivců nechce rozloučit se sportovištěm a začne se mládeži věnovat a nalezne v této činnosti radost stejnou, někdy i větší než z vlastních sportovních výsledků. V Sokole tuto činnost vykonáváme víceméně z lásky ke sportu, tedy k atletice, ale vnímáme ji jako společensky nezbytnou a věříme, že mladé generaci a celé společnosti skutečně prospíváme.
Od počátku omezování sportovní přípravy v roce 2020 naši trenéři i administrativa dělají co mohou, riskují i své zdraví k zachování chodu tréninkových skupin. NIkdo z těchto oddílových nadšenců a trenérů podobná omezení nezažil. Trenéři museli upravit svůj přístup a většinou trénink v podstatě stojí na osobní statečnosti každého z nás. V našem oddíle není trenér, který by ale současné riziko nepodstoupil. Na většinu našich trenérů jsem proto pyšný, jejich tréninková morálka je bezvadná. Ojedinělé zprávy, které se jim nyní vrací v reakci na zmínku k úhradě ročních příspěvků, rozesmutní nejednoho z nás. Trénování v nouzovém stavu je trenérsky mnohem náročnější nejen v otázce času, ale i programové náplně a vytrvalosti, vytváření motivace atd. V mini-skupinách pod vlivem vládních omezení, naprosto individuálním přístupem, audio-video tréninkem a jinými formami, tráví naši lidé více času než obvykle. A to už od výboru oddílu mými ústy obdrželi informaci, že trenérské odměny budou letos pravděpodobně pokráceny. Jejich píle je přesto příkladná.
Příspěvky jsou pilířem hospodaření oddílů, myšleno všech amatérských a sportovních spolků, nejen toho našeho. Bez členských příspěvků se zkrátka k dotacím oddíl vůbec nedostane.
Díky všem současným omezením přicházíme o část zdrojů již nyní a další škrty nás nepochybně ještě čekají. Bez solidárního přispění členské základny proto lze jen stěží plánovat, provozovat i omezenou atletickou přípravu, natož meziročně někam oddíl posouvat. A samozřejmě, i samotná výše příspěvku v dotacích hraje svou roli.
Stojí za úvahu, namísto zřídka se objevující a věřím, že neoprávněné kritiky ze strany rodičů, využít potenciál a energii společností i rodin a začít naši činnost podporovat, i jen slovem na veřejnosti, mezi přáteli. Máme radost z každého finančního daru a počinu, ale skutečně i z nefinanční podpory.
Sezóna 2020 byla zkrácená, ale o to intenzivnější, zvládli jsme to přes nouzový stav, neměli jsme tím ani jediný volný víkend pro své vlastní rodiny, byl to řetěz závodů včetně národních šampionátů. Věříme, že letošní bude lepší, co nejblíže normálu, tedy i s možností našeho odpočinku v kombinaci s časem a počtem obvyklých soustředění. Zkrátka věříme.
Přeji vám pevné zdraví i bez ohledu na členství 😉 a těším se na lepší časy.

V Hradci Králové 26.01.2021

Milan Brzek v. r.
předseda oddílu atletiky,
jednatel Tělocvičné jednoty

27. 1. 2021