Pozvánka na valnou hromadu atletického oddílu 2023

Pozvánka na valnou hromadu atletického oddílu 2023

Vážení,

výbor atletického oddílu Vás zve na pravidelnou valnou hromadu do restaurace  A-sport v Malšovicích dne 5.4.2023. V 16:15h začíná prezence, zahájení pak v 16:45h.
V rámci předprogramu bude pietní promítání fotografií a vzpomínka na zesnulého J. Mareše.
Předpokládaný program:
1. Ocenění členů výborem AO

2. Schválení pracovního předsednictva a řídícího VH
3. Schválení jednacího a volebního řádu
4. Volba orgánů (zapisovatel, ověřovatel, komise mandátová, volební, návrhová)
5. Zpráva o činnosti za rok 2022
6. Zpráva o hospodaření za rok 2022
7. Návrh a projednání rozpočtu 2023
8. Volba delegátů na VH nadřízených složek
9. 120 let výročí atletiky 2024
10. Diskuze
11. Schválení usnesení

Mimo zmíněný program bude možné zahrát si bowling, dát si malé občerstvení a strávit příjemné odpoledne v atletickém kolektivu.

Prosím, svou účast potvrďte přes přiložený odkaz níže do 2. 4.2023.

Odkaz na formulář – Odkaz na FB událost


VH se mohou účastnit všichni členové oddílu, kteří mají v okamžiku prezence uhrazeny členské příspěvky na aktuální rok. Kvorum (usnášeníschopnost) tvoří všichni členové starší 18 let. Pro případ, že VH nebude v řádném termínu usnášeníschopná, byl stanoven náhradní termín na tentýž den od 17:00. Kvorum v takovém případě tvoří nadpoloviční většina přítomných členů AO. Ocenění členů výborem AO bude přesto probíhat od 16:45.
21. 3. 2023